นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 120  หมู่ที่  5  ตำบลไชยวัฒนา  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน 

จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่  23   กุมภาพันธ์  2540  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ขนาดกลาง

ได้รับการยกฐานะเมื่อวันที่  22  ตุลาคม  2551  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอปัว  ห่างจากตัวอำเภอปัว   ประมาณ

 5  กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดน่านประมาณ  65  กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ  32  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ

20,000  ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ               ติดกับอำเภอเชียงกลาง

ทิศใต้                    ติดกับเทศบาลตำบลปัว

ทิศตะวันออก       ติดกับตำบลสถาน

ทิศตะวันตก          ติดกับเทศบาลตำบลปัว