นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ตำบลสิ่งแวดล้อมดี    พัฒนาอย่างมีระบบ  สอดคล้องกับวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง ”


พันธกิจ

  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน  ตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
  2. ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาประสิทธิภาพ   เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล   ในงานด้านสังคมสงเคราะห์  การสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน  และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  3. สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุล และยั่งยืน  โดยเน้นการเกษตรกรรม  ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร  แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน  ตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลอีกทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  และส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว  
  4. ส่งเสริมฟื้นฟู  อนุรักษ์  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและเป็นที่สนใจและดึงดูดใจ   พัฒนาการกีฬา  อีกทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประชาชนในตำบล
  5. สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรป่าไม้
  6. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง  การบริหาร  และการปกครองให้กับประชาชน  สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ  และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบล