นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
ภาษีบำรุงท้องที่

 

 ภาษีบำรุงท้องที่  หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินตามราคาปานกลางที่ดิน และตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่

ที่ดิน  หมายถึง  พื้นที่ดินรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ำด้วย


ระยะเวลาการยื่นแบบเพื่อเสียภาษี

-   แบบแสดงรายการที่ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปี

-   และยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน


อัตราภาษี

  1. ราคาปานกลางที่ดิน  ไร่ละ 4,000 บาท ให้เสียภาษีอัตราภาษีไร่ละ 20.- บาท
  2. ประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ล้มลุก
  • เสียกึ่งอัตรา
  • ด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5.- บาท
  • ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพของที่ดิน ให้เสียเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า

 การคำนวณภาษี  

เนื้อที่ดินเพื่อคำนวณภาษี (ไร่)  X  อัตราภาษีต่อไร่

 

 

เนื้อที่ดินเพื่อคำนวณภาษีเป็นไร่   =  จำนวนไร่ + จำนวนงาน + จำนวนวา

                                                                     4              100

 เช่น  เนื้อที่ดิน 2 ไร่ X 20.- บาท   เท่ากับ  40.- บาท

ภาษีที่จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินในตำบลไชยวัฒนา  เป็นจำนวนเงิน 40.- บาท


การชำระภาษี

  • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องเสียภาษีภายในเดือน เมษายนของทุกปี  ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่
  • กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่ ต้องมายื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายใน  30 วัน

 การอุทธรณ์

          เจ้าของที่ดินผู้ใดไม่เห็นด้วยกับการประเมิน  มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายใน  30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน