นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
ภาษีป้าย

ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย  คือ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้


ระยะเวลาการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีป้าย

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือน มีนาคมของทุกปี

 


อัตราภาษีป้าย ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร   แบ่งออกเป็น 3 อัตรา

  1. อักษรไทยล้วน                                                            3.-   บาท
  2. อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมาย          20.-   บาท
  3. ป้ายไม่มีอักษรไทย/อักษรไทยอยู่ใต้อักษรต่างประเทศ     40.-   บาท
  4. ป้ายใดเสียต่ำกว่า  200.- บาท ให้เสีย 200.- บาท

 


 

การคำนวณพื้นที่ป้าย

  • ป้ายที่มีขอบเขตกำหนด  คือ ส่วนกว้างที่สุด  X ส่วนยาวที่สุด
  • ป้ายที่ไม่มีขอบเขตกำหนดไว้ ถือตัวอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อกำหนดส่วนกว้างที่สุด ยาวที่สุด

 ตัวอย่างการคำนวณภาษีป้าย

          เช่น ป้ายที่ต้องเสียภาษีมีพื้นที่  10,000 ตารางเซนติเมตร เป็นป้ายประเภทที่ 2 เสียภาษีดังนี้

10,000 หาร 500 คูณ 20 (อัตราภาษีป้าย)   เท่ากับ   400 บาท (10,000/500X20 = 400)

 


 

การชำระภาษี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องมาชำระเงินค่าภาษีป้ายภายใน  15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม

 


 

การอุทธรณ์

  • ผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้ว เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน  30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
  • ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์