นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  หมายถึง   ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนและที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

 


ระยะเวลาการยื่นแบบเพื่อเสียภาษี

ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี

 


 อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดิน   อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

ค่ารายปี  หมายถึง  จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่งๆ กรณีให้เช่าให้ถือค่าเช่าคือค่ารายปี กรณีมีเหตุค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด


การคำนวณภาษีโรงเรือนและที่ดิน

=  ค่ารายปี X 12.5

เช่น ค่ารายปีของร้านขายของชำ 2,000 คูณ 12.5 เท่ากับ 250 บาท

ดังนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ต้องชำระ คือ 2000 X 12.5 = 250.- บาท

 


ขั้นตอนการชำระภาษี

  1. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแสดงรายการเสียภาษี (ภ.ร.ด.2)

  2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ประเมินค่ารายปีและค่าภาษีที่จะต้องเสียภาษี

  3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบ

  4. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี เมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้วต้องนำเงินค่าภาษีไปชำระภายใน 30 วัน

นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง


การอุทธรณ์

  • ผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้ว เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน  15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
  • ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์