นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
ดาวน์โหลดเอกสาร
เลขที่/ชื่อหนังสือ
วันที่ เลขที่หนังสือ ชื่อหนังสือ
ใบสมัครแข่งเรือ
11 ก.ย. 57 ประกาศ อบต.ไชยวัฒนา เรื่องรับสมัครทีมเรือแข่ง Adobe Acrobat Document
11 ก.ย. 57 ใบสมัคร Adobe Acrobat Document
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
20 ต.ค. 57 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ.แดนพนา-บ.ห้วยทาง Adobe Acrobat Document
งาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลไชยวัฒนา
16 ธ.ค. 57 วารสาร ปี 2557 Adobe Acrobat Document
16 ธ.ค. 57 งานนำเสนอตรวจเยี่ยม อบต. ปี 2557 Adobe Acrobat Document
ข้อมูลประชากรตำบลไชยวัฒนา
07 พ.ย. 60 ข้อมูลประชากรตำบลไชยวัฒนา ปี 2560 Excel Spreadsheet
15 พ.ย. 59 ข้อมูลประชากรตำบลไชยวัฒนา 2559 Excel Spreadsheet
เอกสารงานสภา อบต.ไชยวัฒนา
30 ม.ค. 60 นน 72201/สภา 3 ประชาสัมพันธ์การประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ไชยวัฒนา สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document
30 ม.ค. 60 นน 72201/สภา 1 แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา สมัยแรก ปี พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document
แผ่นพับข้อมูลข่าวสาร
14 มิ.ย. 60 แผ่นพับข้อมูลข่าวสาร Adobe Acrobat Document