นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
การจัดเก็บภาษี
ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ( (24 มิ.ย. 58 | อ่าน 173 ครั้ง))
ข้อบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ( (24 มิ.ย. 58 | อ่าน 168 ครั้ง))
ภาษีบำรุงท้องที่ ( (24 มิ.ย. 58 | อ่าน 189 ครั้ง))
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ( (24 มิ.ย. 58 | อ่าน 185 ครั้ง))
ภาษีป้าย ( (24 มิ.ย. 58 | อ่าน 164 ครั้ง))