นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) (18 พ.ค. 61 | อ่าน 37 ครั้ง)

แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) (14 พ.ย. 59 | อ่าน 213 ครั้ง)