นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข101-แยกคลองชลประทาน หมู่ 5 ( (06 ส.ค. 61 | อ่าน 1 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนาดหมู่ 4 ( (03 พ.ค. 61 | อ่าน 29 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการต่อเติมและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตำบลไชยวัฒนาน ( (30 เม.ย. 61 | อ่าน 27 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต บ้านเสี้ยว หมู่ 6 จำนวน 7 จุด ( (20 เม.ย. 61 | อ่าน 27 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาบ้านห้วยสาวแลว หมู่ 8 ( (04 เม.ย. 61 | อ่าน 31 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านเสี้ยว หมู่ 6 ( (03 เม.ย. 61 | อ่าน 27 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก(เหมืองอึ่ง ช่วงที่ 1) บ้านนางิ้ว หมู่ 1 ( (03 เม.ย. 61 | อ่าน 14 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายเก็บน้ำลำห้วยคต บ้านหนาด หมู่ 4 ( (03 เม.ย. 61 | อ่าน 12 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนาด หมู่ 4 จำนวน 2 จุด ( (15 ก.พ. 61 | อ่าน 50 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต บ้านห้วยท่าง หมู่ 5 จำนวน 6 จุด ( (15 ก.พ. 61 | อ่าน 49 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดบ้านท่าควาย หมู่ 3 ( (15 ก.พ. 61 | อ่าน 53 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างลานกีฬา บ้านเสี้ยว หมู่ 6 ( (15 ก.พ. 61 | อ่าน 47 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก(เหมืองอึ่ง ช่วงที่ 2) บ้านนาง้ิว หมู่ 1 ( (15 ก.พ. 61 | อ่าน 47 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยวัฒนา ( (15 ก.พ. 61 | อ่าน 30 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยสาวแลว หมู่ 8 จำนวน 2 จุด ( (15 ก.พ. 61 | อ่าน 28 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างตลาดริมทาง บ้านห้วยท่าง หมู่ 5 ( (14 ก.พ. 61 | อ่าน 43 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านแดนพนา ม.7 ( (14 ก.พ. 61 | อ่าน 45 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการขุดบ่อเก็บน้ำ พร้อมวางท่อส่งน้ำ บ้านห้วยท่าง หมู่5 ( (14 ก.พ. 61 | อ่าน 40 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการต่อเติมหอประชุมบ้านหนาด หม่ 4 ( (12 ม.ค. 61 | อ่าน 14 ครั้ง))
ราคากลางโครงการงานซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสงานทางหลวงทอ้งถิ่น นน.ถ.27-001 ( (16 พ.ย. 60 | อ่าน 97 ครั้ง))