นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.1,3-8 ( (21 ก.ย. 61 | อ่าน 5 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการซ่อมแซมฝายและดาดลำเหมืองคอนกรีต หมู่ 1,3-8 ( (21 ก.ย. 61 | อ่าน 9 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข101-แยกคลองชลประทาน หมู่ 5 ( (06 ส.ค. 61 | อ่าน 20 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนาดหมู่ 4 ( (03 พ.ค. 61 | อ่าน 52 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการต่อเติมและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตำบลไชยวัฒนาน ( (30 เม.ย. 61 | อ่าน 57 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต บ้านเสี้ยว หมู่ 6 จำนวน 7 จุด ( (20 เม.ย. 61 | อ่าน 49 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาบ้านห้วยสาวแลว หมู่ 8 ( (04 เม.ย. 61 | อ่าน 55 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านเสี้ยว หมู่ 6 ( (03 เม.ย. 61 | อ่าน 55 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก(เหมืองอึ่ง ช่วงที่ 1) บ้านนางิ้ว หมู่ 1 ( (03 เม.ย. 61 | อ่าน 25 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายเก็บน้ำลำห้วยคต บ้านหนาด หมู่ 4 ( (03 เม.ย. 61 | อ่าน 26 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนาด หมู่ 4 จำนวน 2 จุด ( (15 ก.พ. 61 | อ่าน 71 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต บ้านห้วยท่าง หมู่ 5 จำนวน 6 จุด ( (15 ก.พ. 61 | อ่าน 75 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดบ้านท่าควาย หมู่ 3 ( (15 ก.พ. 61 | อ่าน 72 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างลานกีฬา บ้านเสี้ยว หมู่ 6 ( (15 ก.พ. 61 | อ่าน 61 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก(เหมืองอึ่ง ช่วงที่ 2) บ้านนาง้ิว หมู่ 1 ( (15 ก.พ. 61 | อ่าน 62 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยวัฒนา ( (15 ก.พ. 61 | อ่าน 43 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยสาวแลว หมู่ 8 จำนวน 2 จุด ( (15 ก.พ. 61 | อ่าน 38 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างตลาดริมทาง บ้านห้วยท่าง หมู่ 5 ( (14 ก.พ. 61 | อ่าน 62 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านแดนพนา ม.7 ( (14 ก.พ. 61 | อ่าน 57 ครั้ง))
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการขุดบ่อเก็บน้ำ พร้อมวางท่อส่งน้ำ บ้านห้วยท่าง หมู่5 ( (14 ก.พ. 61 | อ่าน 56 ครั้ง))