นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
คู่มือบริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ( (25 ต.ค. 59 | อ่าน 34 ครั้ง))
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ( (11 พ.ย. 58 | อ่าน 219 ครั้ง))
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ( (11 พ.ย. 58 | อ่าน 231 ครั้ง))
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ ( (11 พ.ย. 58 | อ่าน 268 ครั้ง))
การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) ( (11 พ.ย. 58 | อ่าน 205 ครั้ง))
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ( (11 พ.ย. 58 | อ่าน 211 ครั้ง))
การแจ้งจดทะเบียนพาณิชย์ ( (11 พ.ย. 58 | อ่าน 226 ครั้ง))
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ( (11 พ.ย. 58 | อ่าน 228 ครั้ง))
ขออนุญาตดัดแปลงหรือรือถอนอาคาร ( (11 พ.ย. 58 | อ่าน 208 ครั้ง))
งานขออนุญาตปลูกสร้างอาหาร บ้านเลขที่ ( (11 พ.ย. 58 | อ่าน 240 ครั้ง))
การขึ้นทะเบียนรอรับความช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ ( (11 พ.ย. 58 | อ่าน 228 ครั้ง))
การยือมวัสดุครุำภัณฑ์ของ อบต. ( (11 พ.ย. 58 | อ่าน 252 ครั้ง))
การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ( (11 พ.ย. 58 | อ่าน 219 ครั้ง))
การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ( (11 พ.ย. 58 | อ่าน 209 ครั้ง))
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ( (11 พ.ย. 58 | อ่าน 243 ครั้ง))
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ( (11 พ.ย. 58 | อ่าน 245 ครั้ง))
การออกหนังสือรับรองบุคคล ( (11 พ.ย. 58 | อ่าน 348 ครั้ง))
การส่งหนังสือราชการ ( (11 พ.ย. 58 | อ่าน 281 ครั้ง))
การรับหนังสือราชการ ( (11 พ.ย. 58 | อ่าน 312 ครั้ง))
การเบิกจ่ายค่าจัดซื้อจัดจ้าง ( (11 พ.ย. 58 | อ่าน 218 ครั้ง))
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ( (11 พ.ย. 58 | อ่าน 213 ครั้ง))
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ( (11 พ.ย. 58 | อ่าน 234 ครั้ง))
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ( (11 พ.ย. 58 | อ่าน 252 ครั้ง))
การจัดเก็บภาษีป้าย ( (11 พ.ย. 58 | อ่าน 223 ครั้ง))
การขออนุญาติติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ( (11 พ.ย. 58 | อ่าน 259 ครั้ง))