นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
การจัดการองค์ความรู้
คู่มือการบันทึกทะเบียนประวัติ ( (24 มิ.ย. 59 | อ่าน 145 ครั้ง))
คุ่มือการปฏิบัติงานกองทุนกลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ( (20 มิ.ย. 59 | อ่าน 352 ครั้ง))
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ( (20 มิ.ย. 59 | อ่าน 1274 ครั้ง))
คู่มือการจัดเก็บภาษี ( (20 มิ.ย. 59 | อ่าน 266 ครั้ง))
คู่มือการใช้งาน Word 2007 ( (20 มิ.ย. 59 | อ่าน 165 ครั้ง))