นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
กฏหมายน่ารู้
พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ( (14 มิ.ย. 59 | อ่าน 117 ครั้ง))
พรบ. บัญญัติสภาตำบลและ อบต. พ.ศ. 2552 ( (14 มิ.ย. 59 | อ่าน 111 ครั้ง))
พรบ. ระเบียบบริหารานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ( (14 มิ.ย. 59 | อ่าน 113 ครั้ง))
กฏหมายน่ารู้สำหรับประชาชน ( (14 มิ.ย. 59 | อ่าน 115 ครั้ง))