นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ดิจิทัลตำบลไชยวัฒนา ( (30 พ.ค. 61 | อ่าน 53 ครั้ง))
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( (30 พ.ค. 60 | อ่าน 57 ครั้ง))
ขับขึ่ปลอดภัยใส่ใจกฏจราจร ( (30 พ.ค. 60 | อ่าน 48 ครั้ง))
หลักง่ายๆในการป้องกันอัคคีภัย ( (30 พ.ค. 60 | อ่าน 57 ครั้ง))
วิธีเอาตัวรอดจากวาตภัย ( (30 พ.ค. 60 | อ่าน 52 ครั้ง))
วิธีเอาตัวรอดจากอุทกภัย ( (30 พ.ค. 60 | อ่าน 54 ครั้ง))
การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ( (30 พ.ค. 60 | อ่าน 44 ครั้ง))
โครงการพัฒนาที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ ชุมชนตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ( (30 พ.ค. 60 | อ่าน 84 ครั้ง))