นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ดิจิทัลตำบลไชยวัฒนา ( (30 พ.ค. 61 | อ่าน 32 ครั้ง))
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( (30 พ.ค. 60 | อ่าน 28 ครั้ง))
ขับขึ่ปลอดภัยใส่ใจกฏจราจร ( (30 พ.ค. 60 | อ่าน 28 ครั้ง))
หลักง่ายๆในการป้องกันอัคคีภัย ( (30 พ.ค. 60 | อ่าน 26 ครั้ง))
วิธีเอาตัวรอดจากวาตภัย ( (30 พ.ค. 60 | อ่าน 30 ครั้ง))
วิธีเอาตัวรอดจากอุทกภัย ( (30 พ.ค. 60 | อ่าน 28 ครั้ง))
การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ( (30 พ.ค. 60 | อ่าน 25 ครั้ง))
โครงการพัฒนาที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ ชุมชนตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ( (30 พ.ค. 60 | อ่าน 47 ครั้ง))