นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อ - สกุล : นางสาวอัจฉรา สกุลปิยะรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยกองการศึกษาฯ
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :