นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
สมาชิกสภา

นายฤทธิเดช ปันศิริ
ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา

นายสมพงษ์ สุวงกฏ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา

- ว่าง -
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา

นายเจริญ ชาวงิ้ว
ส.อบต.หมู่ 1

- ว่าง -
ส.อบต.หมู่ 1

นายสมพงษ์ สุวงกฏ
ส.อบต.หมู่ 3

นายประเสริฐ ไชยโย
ส.อบต.หมู่ 3

นายสมฤทธิ์ ศิริรัตน์
ส.อบต.หมู่ 4

- ว่าง -
ส.อบต.หมู่ 4

นายสำราญ ปาละ
ส.อบต.หมู่ 5

นายสนั่น คำแสน
ส.อบต.หมู่ 5

นายฤทธิเดช ปันศิริ
ส.อบต.หมู่ 6

นายวิเชียร กันธุระ
ส.อบต.หมู่ 6

นายมนตรี พนะสันต์
ส.อบต.หมู่ 7

นายสมาน บุญเทพ
ส.อบต.หมู่ 7

นายสุภาพ ปาละ
ส.อบต.หมู่ 8

นายเทศ ยาปัน
ส.อบต.หมู่ 8