นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
สำนักปลัด

นางณัฏฐธิดา เพทอาจ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวปุญชรัศมิ์ คำตัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

น.ส.กัญญาภัค สารเทพ
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

พ.อ.อ.ธนวัฒน์ ไชยศิลป์
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

- ว่าง -
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

พ.อ.อ.เอกชัย ตีระชิ้น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางวัชสุรี เทพปินตา
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นายอำนวย สุวรรณ์
พนักงานขับรถยนต์

นายนรินทร์ ศิริรัตน์
พนักงานขับรถยนต์

นายชื่น อุตรชน
คนงานทั่วไป

นางแสงรัตนา จิณเสน
จ้างเหมาบริการ(แม่บ้าน)

นายสงคราม จิตอารี
กู้ชีพ-กู้ภัย

นายสุรแสง แปงเหมือน
กู้ชีพ-กู้ภัย

นายณรงค์ ใจการณ์
กู้ชีพ-กู้ภัย