- ว่าง -
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นางจิระนันท์   ชัยรัตนคำโรจน์
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
สำนักปลัด

นางณัฏฐธิดา เพทอาจ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวปุญชรัศมิ์ คำตัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

น.ส.กัญญาภัค สารเทพ
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

พ.อ.อ.ธนวัฒน์ ไชยศิลป์
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

- ว่าง -
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

พ.อ.อ.เอกชัย ตีระชิ้น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางวัชสุรี เทพปินตา
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นายอำนวย สุวรรณ์
พนักงานขับรถยนต์

นายนรินทร์ ศิริรัตน์
พนักงานขับรถยนต์

นายชื่น อุตรชน
คนงานทั่วไป

นางแสงรัตนา จิณเสน
จ้างเหมาบริการ(แม่บ้าน)

นายสงคราม จิตอารี
กู้ชีพ-กู้ภัย

นายสุรแสง แปงเหมือน
กู้ชีพ-กู้ภัย

นายณรงค์ ใจการณ์
กู้ชีพ-กู้ภัย