นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
กองคลัง

นางอัมพร อุทุมพร
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชาวลี จิณแสน
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางเนตรนภา ขาวสะอาด
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

- ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ

นางสาวณัฏฐพัชร ปัญญาภู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวเกศแก้ว กันธุระ
จ้างเหมาบริการ(การเงินบัญชี)

นางสาวธิดารัตน์ งามสม
จ้างเหมาบริการ(จัดเก็บรายได้)