นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
กองช่าง

นายดอน อินไชย
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายนิยม กะรัตน์
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

นายจำลอง อุ่นเครือ
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายเอกพันธ์ วีระวงค์
จ้างเหมาบริการ(ช่างไฟฟ้า)

นายกิตติพงษ์ บุตรดี
จ้างเหมาบริการ(ช่างปะปา)