นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
กองช่าง

นายดอน อินไชย
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายนิยม กะรัตน์
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

นายจำลอง อุ่นเครือ
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายกิตติพงษ์ บุตรดี
จ้างเหมาบริการ(ช่างปะปา)