นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอัจฉรา สกุลปิยะรัตน์
ผู้อำนวยกองการศึกษาฯ

สิบเอกละมินทร์ ทิขัติ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางวัชนีย์ ชาวแหลง
ครู ศพด.ตำบลไชยวัฒนา

นางประภัสสร ณ น่าน
ครู ศพด.ตำบลไชยวัฒนา

นางรัชดาภรณ์ ไชยโย
ครู ศพด.ตำบลไชยวัฒนา

นางสุพรรณ ธิอ้าย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ตำบลไชยวัฒนา

นางจุฑารัตน์ พลประเสริฐ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ตำบลไชยวัฒนา

นางกนกอร กุดกันยา
จ้างเหมาทั่วไป(แม่บ้าน ศพด.)

นายชัยสิทธิ์ พันชน
จ้างเหมาทั่วไป(คนสวน ศพด.)