นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
นักบริหารงาน อบต.

นายดำเนิน จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา

นางจันทร์ฉาย เตชนันท์
รองปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ไชยวัฒนา