- ว่าง -
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นางจิระนันท์   ชัยรัตนคำโรจน์
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
นักบริหารงาน อบต.

นางจิระนันท์ ชัยรัตนคำโรจน์
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา

นางจันทร์ฉาย เตชนันท์
รองปลัด อบต.ไชยวัฒนา