นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
คณะกรรมการกองทุน สปสช.ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว
ที่ปรึกษา

สาธารณสุขอำเภอปัว
ที่ปรึกษา

นายภูเบศ ไชยโย
ประธานกรรมการ

นายต่วน ไชยโย
รองประธานกรรมการ (1)

นายเจริญ ใจการณ์
รองประธานกรรมการ (2)

นายสมบูรณ์ ศิริรัตน์
กรรมการ

นายมนตรี พนะสันต์
กรรมการ

นายเพียรชัย อุตรชน
กรรมการ

นายเปลี่ยน สุทำแปง
กรรมการ

นางอำพึง อุตรชน
กรรมการ

นายประเทือง ชาวงิ้ว
กรรมการ

นายประสิทธิ์ ศิริรัตน์
กรรมการ

นายมิตร ศิริรัตน์
กรรมการ

นายอ้วน พรมรักษ์
กรรมการ

นางมาลี ไชยโย
กรรมการ

นางอันพันธ์ อุทุมพร
กรรมการ

นางจิระนันท์ ชัยรัตนคำโรจน์
กรรมการและเลขานุการ

นางจันทร์ฉาย เตชนันท์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ